Giriş

MEALİMİZİN HAZIRLIK AŞAMASINDA
GÖZÖNÜNDE TUTULAN ESASLAR

AYETLER; sadece ibaresinden anlaşılan manâ değildir. Ayetlerin ibaresi, işareti, delâleti, iktizası birlikte düşünülerek anlamaya çalışılmalı. Yani;

a) İbâre  (bir düşünceyi anlatan bir veya birkaç cümlelik söz) ile birlikte,

b) İşâreti (işaret ettiği anlamı),

c) Delâleti (kılavuzluk ettiği, yol gösterdiği anlamı),

d) İktizası  (gerekli  olma,  gerekme,  gereği)  göz önünde tutulmalı.

Herhangi bir ibâreye verilen manâ (anlam), kitaptaki herhangi bir ibâreye zıt olmamalı.

Muhammed (as)’ın Kur’an’ı tatbik edişi, sahih kaynaklara göre Meal’e yansıtılmalı.

İnsanların yanlış anlama ihtimali olan Türkçe ifadelerden kaçınılmalı.

İlköğretim – Lise öğrencilerinin seviyesine uygun dil kullanılmalı.

Dinin gâyesi (can, mal, nesil, akıl, din emniyeti) dikkâte alınarak insanları birbirine düşürebilecek ifadeler yerine, birbirlerini anlayacak ifadelere yer verilmeli.

Türkçe Çeviri’den dünya dillerine çeviri yapılabileceği düşünülerek kelimeler özenle seçilmeli.

MEAL; Kâinat Ayetlerine yani Bilim’e (Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak metodu gereği sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgiye) aykırı olmamalı.

MEAL; Akıl (düşünme, anlama ve kavrama gücü) ve Mantık’a (düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimine) aykırı olmamalı ve imkânlar çerçevesinde uygulaması kolay olmayan ifadelerden uzak olmalı.

Son olarak özenle üzerinde durduğumuz konu ise: İplik Dikiş’in olduğu kısımda, kitap açıldığında kolay okunması için 2 cm boşluk bırakıldı. Aynı zamanda “Bağlantılı Ayetleri” ayet kenarlarına SURE ve AYET olarak gönderme yapmak istediğimiz ayetleri (örnek: 13/99, 18/33, 39/4 gibi) not alabilelim diye, her bir tarafta yaklaşık 1,5-2 cm daha boşluk bırakıldı.

MEAL HAKKINDA AÇIKLAMA

OKULLARDA DERS KİTABI olarak istifade edilecek bir Meal hazırlama çalışmasına 1979’da başladım ve 33 yılda aşağıda maddeler hâlinde yazdığım aşamalardan geçerek elinizdeki “Kur’an Meali – Kur’an’ın Kur’anca Anlam Okuyuşu” meyda-na geldi.

1- Meal’i; okullarda öğretim kitabı olarak istifade edilebilmesi için Sûrelerin İniş Sırasına Göre İki Bölüm şeklinde plânladım. Birinci Bölüm 86 Sûre’den oluşan MEKKİ SÛRELER, İkinci Bölüm 28 Sûre’den oluşan MEDENİ SÛRELER. (Daha sonra İki Cildi birleştirerek yayınladım).

2- Sûreler İniş Sırasına Göre, ayetlerin orijinalini kelimelerin arası açılarak yazıldı. Arapça orijinal kelime ve deyimlerin altlarına, Arapça Dil Bilgisi kurallarına göre karşılıkları yazıldı.

3- Kur’an kendi içinde çelişkisiz bir kitap. Bir ayetin Meali; diğer ayetlerin Mealleri ile çelişki arzetmiyorsa yazdım.

4- Kur’an’ı indiren, kâinatı yaratan, aklı veren, duygusal zekâyı lütfeden Allah Tek’tir! Öyleyse bunlar arasında da çelişki olmamalı.

a) Kâinattaki varlıkların özelliklerine ve olaylara; yayına hazırladığım Kur’an Meali uygun olmalı, çelişki taşımamalı. Bu-nun ileride sunduğum 23 Bilim Dalı üzerinde araştırmalar yaptım.

Bilimlerin ispatlanmış hüküm, prensip ve kanunlarına uygun olmasına ve aykırılıklar bulunmamasına özen gösterdim.

b) Ocak 2005 yılına kadar üzerinde çalıştığım ve Yayına Hazırladığım Mavi Kapaklı Kur’an Mealimizi 2006 yılı Ocak Ayı’nda 5.000 Adet bastırıp, Türkiye Genelinde: İlâhiyat Fakülteleri, Hukuk Fakülteleri vd pek çok Üniversitelerin İlgili Birimlerinde yetkili olan akl-ı selîm (benim ve arkadaşlarımın Al-i İmran 7’de tanımlandığı üzere lûb/aklını kullanan ilim) ehli gördüğümüz, bildiğimiz, tanıdığımiz insanlardan Meal Sahibi ve Tefsir Profesörlerine, Hukukçu ve Bilim İnsanları ile birlikte ilgili kişilere incelemeleri için ben ve arkadaşlarım eliyle dağıtıldı. Akıllarına uygun gelen veya gelmeyen anlamları sordum. Aldığım cevaplara göre gerekli gördüğüm/gördüğümüz düzeltmeleri yaparak 2009 yılında ise Kırmızı Kapaklı olarak Yeni Baskısını yaptım.

c) Mesleğinde uzmanlaşmış çok sayıda insanın duygusal zekâlarından istifâde ettim. “Lütfen aklınıza, vicdanınıza, şefkât ve merhamet duygularınıza ters gelen bir anlam varsa, acımaksızın beni eleştiriniz” dedim. Söylediklerini dikkâte aldım. İlk baskıdan sonra üç yıl daha uğraştım. Böylece 33 yılda yaklaşık 10 kişilik özel arkadaş grubumun da katkısıyla ve yine yaklaşık 50-60 kişilik Kur’an Çalışmalarımızdan pek çok arkadaşımla özellikle Mekki Sureleri okuyup, anlayıp, sahalarda anlatıp yaşayarak ve sonunda harika geri dönüşümler alarak yaptığımız elinizdeki Meal nasip oldu (EL-HAMD).


BU MEAL’DEN YARARLANMADA YÖNTEM VE OKUYUCUNUN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Çevirisi/Meali sahih yapılmış olabilir. Lâkin okuyan nasıl okumalı ki, kendi ana dilinde dahi olsa ÇEVİRİ’den/MEAL’-den gereği gibi istifade etmiş olsun.

A- Bilim; varlıkları ve olayları inceler. Bilimin ispatlanmış hükümlerine (varlıkların ve olayların bilinen özelliklerine) çeviride bir zıtlık görürseniz, elinizdeki çevirinin ilgili satırlarını çizerek çeviriyi kabul etmeyiniz: Kur’an ile Kâinat (Bilim) çelişmez.

Kâianat’ta iki âlem var;
a) Gayb Âlemi
b) Şehadet Âlemi

GAYB ÂLEMİ: Kendi imkânlarımız (araç ve gereçlerimiz yardımı ile) dahi göremediğimiz varlıklar. Örneğin cennet, cehennem, arş, melek, cin gibi varlıklar bu âleme dahildir. Bilim, bu âlem (gayb) ile ilgilenmez. Bilimin konusu bu âlem değildir.

ŞEHADET ÂLEMİ: Bilim, bu âlem ile ilgilenir. Karalar, denizler, uzaylar, evren, insanlar, bitkiler gibi görebildiğimiz, araç ve gereçler yardımı ile gözlemleyebildiğimiz varlıklara; Şehadet Âlemi denir.
Bu âlemdeki varlıkları 5 Kategoriye ve 23 Ana Dala ayırarak inceleyebiliriz.

Aşağıda bu “23 Ana Dilim Dalları”na geçmeden önce bir iki önemli hatırlatma yapmak istiyorum: Birtakım insanlar sürekli şunu söylerler; “Kur’an geçmiş çağlarda inmiştir, bugüne hitap etmez ve Kur’an’da söylenilen bazı şeyler o zaman bilinmiyordu vs. Eğer o toplumun bilmediği bir şeyi Allah söylemiş olsaydı, o insanlar Nebi’ye/Rasûl’e hemen itiraz ederlerdi, örneğin:


FURKAN SURESİ’nde;

İKİ DENİZİ birbirine salıveren O’dur; bu tatlı susuzluğu giderici, şu da tuzlu ve acıdır. İkisinin arasında birbirlerine karışmalarına engel ve aşılmaz bir sınır koymuştur.

Benim inancım odur ki, o günün insanları yani geçmiş ümmetler; cennet, cehennem vs. gibi Allah’ın verdiği gayb haberleri dışında dünyada olup bitene karşı, kör ve sağır değillerdi; ilim, fen, bilim o dönem için de çalışıyordu. Bunu, Kur’an okuyan her insan açıkça görür.


ŞEHADET ALEMİ BİLİM DALLARI

I. ALET BİLİMLERİ

1) Matematik
2) Mantık


II. İNSAN BİLİMLERİ

3) Tarih
4) Felsefe
5) Psikoloji
6) Pedagoji
7) Filoloji
8) Sanat
9) Ahlâk


III. TOPLUM BİLİMLERİ

10) Edebiyat
11) Sosyoloji
12) Antropoloji
13) İktisat
14) Hukuk
15) Siyaset


IV. FEN BİLİMLERİ

16) Fizik
17) Kimya
18) Biyoloji
19) Kozmoloji


V. PRATİK BİLİMLER

20) Mühendislik Bilimleri
21) Mimarlık Bilimleri
22) Tıp Bilimleri
23) Güvenlik Bilimleri


Kur’an Çevirilerini/Meallerini Okumada ve Doğruya En Yakın Manâda Anlamada Metod!

1) Hareket

Sûrelerin iniş sırasına göre ilk Sûreyi (Alak) okumak.

a) Defalarca okumak.

b) Rabbimizin bizden neleri istediğini tefekkür etmek ve gücümüzün yettiği kadar gereklerini fiilen yapmaya çalışmak.

c) Hiçbir ayetin bir başka ayet ile ZIT (çelişkili, tezat, aykırı) olmadığını hiçbir zaman unutmamak. Şayet zihnimizde bir aykırılık oluşmuş ise bu aykırılığın gitmesi için Yüce Alah’a (cc) dua etmek.

d) Anlamadığımız veya bize aykırı gibi gelen bir manâ olursa, bu; “Müteşabih bir manâdır, Allah ne kasdetmiş ise ben ona iman ettim” diyerek hiçbir şekilde bu anlam üzerinde yorum yapmamak.

e) Öğrendiklerimizi başkalarına da anlatmak.

f) Bazı zamanlar arkadaşlarımızla ayetleri topluca okumak.


2) Hareket

Bu işlemleri bitirdikten sonra Surelerin iniş sırasına göre ikinci (Kalem) Sûresine geçmek. Ve aynı (a,b,c,d,e,f) işlemleri bu Sure için de yapmak. Ve sonra aynı işlemleri üçüncü Sure için yapmak ve böylece günü yaşamak. Ve size ölüm gelinceye kadar devam etmek.

Bu Çeviri’nin/Meal’in Birinci Bölümünü oluşturan Mekki 86 Sûre’nin okuma metoduna riayet ederek okunması hâlinde, Medeni 28 Sûrenin de anlaşılması için gerekli alt yapı oluş-muş demektir. Böylece Mekki Sûreler okunup anlaşılmadan Medeni Sûreler gereği gibi anlaşılamaz.

Allah Rasûlü de benzer bir metod ile öğrenmişti. Benzer bir metod ile Allah Rasûlü’nün arkadaşları da öğrenmişlerdi. Bakınız; Kur’an’ın tertibi yapılırken, bizzat Evrensel İslâm Hukuk Medeniyeti tahakkuk etmişti. Böyle bir ortam içinde insanların Medeni Sureleri gereği gibi anlamaları gayet doğaldı. Zira hayatın bütün alanlarında uygulamalar göz ile gözüküyordu. (Gözlem Metodu)


İnen Surelerdeki Hitabı Anlamak, Bilgilenmek İçin Kolaylıklar.

Kolaylık: 1- Sure’nin bütün ayetleri parçalanmaz bir bütündür. Hiçbir ayet, başka bir ayete zıt anlaşılmamalıdır.

Kolaylık: 2- Ayetlerin önündeki numaralara takılarak, ayetleri birbirinden kopuk anlamak fevkalâde yanlıştır.

Kolaylık: 3- Orta yerdeki veya herhangi bir yerdeki ayeti anlamak için ilk olarak ayetlerin gelişine (öncesine) bakmalıyız.

Kolaylık: 4- Ondört asır önceki çevre şartlarında Sure’nin nasıl anlaşılabileceğini düşünmeliyiz. Sonra bu anlamı günümüze taşımalıyız.

Kolaylık: 5- Sure’de anlamadığımız bir cümle, kelime olursa anlamak için zihni yormadan (orada boş olan yerlere kurşun kalem ile not düşerek) bir sonraki Sûreler’de bu durumun açıklanacağını bilmeliyiz. (Ve size o an için kapalı gibi görünen ayetleri açıklayıcı, diğer Sûreler’deki ayetleri yakaladığınızda Sûre adı ve ayet no.sunu her iki tarafa da not olarak düşünüz. Böylece zihninize de kaydetmiş olursunuz ki, daha sonra aradığınızda rahatlıkla hatırlayıp bulabilesiniz).

Kolaylık: 6- Apaçık olarak anlamadığımız bir hitabı; “Müteşabihtir” (Kalem Sûresi’nin başındaki; “Nûn” kelimesi gibi) diyerek bir sonraki hitaba geçmeliyiz.


KUR’AN ÇEVİRİSİ/MEALİ İÇİN ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPILAN BİLİMLER

BİLİM HAKKINDA AÇIKLAMA

BİLİM: Konusu, metodu, teorileri, malûmatları olan bilgi disiplinleridir.

BİLİMLER: Allah’ın yarattığı kâinatın çeşitli konulara ayrı-larak gözlenmesi, araştırılması, incelenmesi ve bilgi disiplinleri oluşturulmasıdır.

BİLİMİN TEORİLERİ: Bir oluşumu, bir olayı öğrenebilmek için varsayımlar, şüpheler ortaya atılır. Bilimin metoduna göre araştırmalar, deneyler yapılır. Ortaya atılan varsayım veya şüphe doğrulanabilirse, ispatlanabilirse bilimin malûmatı arasına girer. ORTAYA ATILAN TEORİ DOĞRULANAMAZSA, İSPAT EDİLEMEZSE GERÇEK BİLGİ SAYILMAZ. Teori (varsayım, şüphe) düzeyinde kalır. Çeviri teorilere aykırı olabilir. Bu durumda çeviriyi düzeltmeye sakın kalkışmayınız. Çeviriler kâinattaki ispatlanmış gerçeklere aykırı olamaz. Çeviri yapılırken buna azami dikkat gösterilmelidir.

BİLİMİN MALÛMATLARI: Malûmat; “Bilinenler” anlamına gelir. Bilimlerdeki prensipler, hükümler, kanunlar sürekli gelişir. Meal bunlara aykırılık taşımamalı. Herhangi bir insan bir Meal’in, bilimin malûmatlarına aykırılık taşıdığını görürse; evindeki Meal’i düzeltmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

Bir Arap için de aynı çağrı geçerlidir. Kendi dilinde Kur’an’ı okurken, aklına gelen anlam (meal);

1- Kur’an’ın kendi içindeki dil kurallarına göre çelişmezliğine,

2- Kâinattaki varlıklar ve olaylar hakkındaki bilgilere uygunluğuna,

3- Aklına, mantığına ters gelmemesine,

4- Kalbinde (duygusal zekâsında) yaşayabildiği ayetlerdeki iç huzuruna dikkat etmelidir.

Bir Arap da bunlara dikkat etmediği takdirde Kur’an’dan istifâde etmesi söz konusu olamaz.

Kur’an yeryüzünde onlarca dile çevrilmiş olup bu çağrı, çeviri okuyan herkes için geçerlidir.

Bilimlerin gelişmesinde ilk insanlardan bugüne kadar bütün kavimlerin katkısı olmuştur. Bilimler hiçbir kavmin özel mülkiyetinde değildir. Bilime katkıda bulunan: Herkese Teşekkürler, insanlık olarak minnettarız.


HİKMET:

1- Kur’an’ın veya Çevirisi’nin kendi içindeki çelişmezliği,
2- Kâinattaki ayetlere (varlıklara ve olaylara) uygunluğu,
3- Akla, mantığa ters gelmemesi,
4- Kalbe (duygusal zekâya) yaşanılan ayetlerin huzur vermesi.
Bu dört işlem bir insanda mevcut ise hikmete ulaşmış demektir.
Rasûllere hikmet Allah tarafından verilmiştir. İnsanlar ise kendi çabalarıyla hikmete ulaşabilirler.

BİLİMİN FELSEFESİ

KUR’AN ÇEVİRİSİ okunurken, bilimin konusu ile ilgili ifadelere rastlandığında not alınır ve notlar birleştirilir. Bu notlar ilk hareket noktası alınarak bilimin metodu istikâmetinde düşünce üretilir, çalışmalar yapılır. Her Kur’an okuyucusu bilimsel veri üretebilen bir zihin yapısına ulaşabilir.
Konuyla ilgili teoriler ve isbat edilmiş şeyler birbirine karıştırılmamalıdır. Bir teori, bilimin kanunları, hükümleri sayılmaz. Bir teori; bilimin kanunları, hükümleri sayılmaz. Örneğin, Darwin teorisi gibi. Bu teori isbat edilmediği için teori düzeyinde kalmıştır. Biyoloji biliminin bir verisi, bir kanunu, bir hükmü değildir.

Kur’an ile bilimlerin verileri, kanun ve hükümleri çelişki arzetmez. Bilim; kâinatın içindeki varlıkların özelliklerini tanıma ve yararlanma çalışmalarıdır. Âlemler sözcüğü, uzaylar ve içinde bulunanlar anlamına gelir. Kozmolojinin (uzay bilim) konusu insanın araç ve gereçleriyle ulaşabildiği bütün uzay sahasıdır. Araç ve gereçlerimizle ışık hızına yakın bir hızda ilerlesek ötede kara delikler ile karşılaşıyoruz. Kara delikler yıldızları yutuyor ve bir daha o yıldız görülemiyor. Kara deliklerden sonra ne var acaba? Kara deliklerden sonra bir şey yok demek bilimin metoduna aykırıdır. Çünkü yok diyebilmek için kara deliklerden geçip ilerisini araştırmak lâzım. Kara deliklerin ötesini şu anda gözlemleme imkânımız mevcut değil. (Yıl 2013) Kur’an-ı Kerim gözlemleme imkânımızın mevcut olmadığı şeylere GAYB ALEMİ demektedir. Gayb aleminde bir şey yok demek bilime aykırıdır. Gayb aleminde nelerin bulunduğunu ise yine Kutsal Kitap Kur’an haber vermektedir. (Sekar, Hutame, Arş vb.)

Gözlemleme imkânımız olan âleme Kur’an; ŞEHADET ÂLEMİ demektedir. Bilimlerin konularının tamamı şehadet alemi ile ilgilidir. Metodları; şehadet aleminde var olan varlıkları tanımak, özelliklerini keşfetmek, insan hayatında kullanılabilir hâle getirmek için sağlıklı bilgiler elde etmek üzere geliştirilmiştir. Kur’an okurlarını şehadet alemini tanımaya, özelliklerini keşfetmeye ve yararlanmaya çağırmaktadır.

Kur’an kendisinin bildirdiği gayb alemine iman etmeye (düşünerek kabul), şehadet aleminde ise bilim adamı olmaya davet etmektedir. Gayb aleminde var olduğunu haber verdiği şeylere iman edenlere veya etmeyenlere DÜNYADA herhangi bir baskı uygulamasını “red” etmektedir. Şehadet alemi ile ilgili çalışmalar yapan bilim adamları olmaları için de okuyucusunu teşvik etmektedir.


ŞEHADET ALEMİNİN KONULARA AYRILARAK ARAŞTIRILMASI


A) ALET BİLİMLERİ


1- MATEMATİK: Araç ve gereçlerimizi kullanmakta, alışve-rişlerimizi yapabilmekte zamanın, günlerin, ayların, yılların hesabını bilmekte ortak kabullerimiz.


2- MANTIK: İspatına gerek duymaksızın akıl tarafından doğru kabul edilen ilkeler/prensipler ve akıl yürütme ile ulaşılan sonuçlar.


B) İNSAN BİLİMLERİ


3- FELSEFE: Herhangi bir konuda; “Ne, Niçin, Nasıl, Ne kadar, Ne zaman, Nerede” sorgulanmasını yaparak olayların oluş sebeplerini, şartlarını, engellerini düşünmek.


4- PSİKOLOJİ: Kendini başka birinin yerine koyarak, onun şartlarını, ortamını, yetişme biçimini düşünerek, kişinin düşünce, duygu ve eylemlerini analiz etmek, organizmanın davranışlarını incelemek.


5- PEDOGOJİ: Doğumdan ölüme kadar insanın öğrenim ve eğitiminin daha iyi nasıl yapılabileceğini tespit etmeye çalışmaktadır.


6- FİLOLOJİ: İnsanın isteklerini dili ile ifade edebilmek için, varlıklara isimler takması, özlemlerini çeşitli sözcüklerle ifade etmesi.


7- AHLÂK: Kişinin kendisine ve başkalarına zarar vermekten azami derecede kaçınarak kendisine ve başkalarına yararlı olacak işlerin peşinde ilerleyerek yaşaması. Kişinin iyi ya da kötü işlevini tanıması. Başkalarına somut zarar verilmesi hâlinde bu tür davranışlar karşısında ne yapılması gerektiği HUKUK BİLİMİ çerçevesine alınmıştır.

Ahlâk Bilimi çerçevesinde olan davranışlara Dünyada herhangi bir ceza verilmesi söz konusu olmadığından AHLÂK BİLİMİ kavramı ile neyin kastedildiği bu açıklamadan daha iyi anlaşılabilir.

Örneğin; Din seçmek ahlâki bir olaydır. Herhangi bir dini seçen kişiye bu seçiminden dolayı bir başkasına zarar verdiği iddia edilerek, Dünyada herhangi bir ceza verilemez.

İşlenmesi hâlinde Dünyada ceza verilmesi teklif edilen ve cezası açıkça belirtilen fiiller dışında kalan tüm fiiller Ahlâk Bilimi kapsamına girer.


8- SAN’AT: Doğru, iyi, faydalı, güzel olanı aramak; yanlış, kötü, zararlı, çirkin olandan uzak durmak.


9- TARİH: İlk insandan günümüze kadar yaşanılanların tesbiti.


C) TOPLUM BİLİMLERİ


10- HUKUK: İnsanın kendisine ve başkalarına verdiği somut zararların karşılıklarının Dünyada ne olacağı, insan hak ve vecibelerinin belirlenmesi.


11- SİYASET: Toplumun ortak işlerinin, toplumdan yetki alınarak yapılması. Siyaset Bilimi, toplumun ortak işlerini ve nasıl yürütüleceğini, toplumdan nasıl yetki alınacağını araştırarak geliştirmeye çalışır.


12- SOSYOLOJİ: Toplumun oluşumunu, toplumların özelliklerini ve değişimlerini inceler. Yeni bir toplum nasıl oluşur? Bir insanın yeni bir toplum oluşumu için harekete geçtiğini düşünelim.

Akıl, vicdan ve kalp hiçbir şekilde baskıya boyun eğmez. Baskı karşısında o an için değişmiş görünse bile, bir müddet sonra tekrar eski haline döner. Bundan dolayı zorlama, baskı, şiddet, terör ile yeni bir toplum oluşmaz. Zorlama ile yapılan ibadetler de aynı kapsama girer. Bu nedenle ibadet yapanlara veya yapmayanlara Dünyada herhangi bir ceza verilmez.

Din konusunda çatışmalar, kavgalar böylece ancak son bulabilir. Kavgalar kesinlikle yanlış anlayışlardan, algılamalardan çıkmaktadır. İnsanımızın dinî eğitim ve öğrenim kaynakları çeşit çeşittir. Değişik rant gruplarının liderlerinin öğrettikleri ile yetindikleri için yanlış anlamalardan dolayı kavgalar çıkmaktadır. Ayrılıklar çıkmaktadır. Mezhep ve meşrep kavgalarının yegâne sebebi budur. Başka bir şey değildir!..


13- İKTİSAT: Mal ve hizmetlerin değişim aracı (para) ile ifade edilmesi. Plânlama + Üretim + Dağıtım + Tüketim başlıca iktisadi faaliyetleri oluşturur.


14- EDEBİYAT: Her dilin edebiyatı var. Macar dili ve edebiyatı gibi. İlgili dilin kurallarına göre yazılmış eserlerin incelenmesi konularını kapsar.


15- ANTROPOLOJİ: Kavimlerin oluşumlarını konu edinir.


D) FEN BİLİMLERİ


16- FİZİK: Madde ve enerjinin çeşitli durumlarını ve özelliklerini konu edinir.


17- KİMYA: Çeşitli maddelerin ve enerjinin bileşimi ile oluşan karışımları konu edinir.


18- BİYOLOJİ: Canlıların özelliklerini konu edinir. Biyolojinin birinci kanunu: Cansız maddelerden canlı oluşum ispat edilemediği için, CANLIYA GEÇİŞ YOKTUR. Öyleyse canlıyı kim oluşturdu? Cevap: ALLAH. Biyolojinin ikinci kanunu: Türler arasında geçiş ispatlanamadığı için; türler arası geçiş yoktur. Örneğin; köpekten tavuk türüne geçiş sözkonusu değildir. Öyleyse her değişik türü ALLAH yaratmıştır.


19- KOZMOLOJİ: İnsan imkânları ile ulaşabilme veya araç ve gereçlerimizle gözlemleme imkanımız olabilen uzayın derinliklerini ve içindekileri inceler.


E) PRATİK BİLİMLER


20- MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ: Hendese: Hesap; Mühendis: Hesap yapan anlamına gelir. İmal edilecek makinaların hesabını yapanlara Makine Mühendisi, inşa edilecek yapıların hesabını yapanlara İnşaat Mühendisi denildiği gibi hayatın her alanında hesabı gerektiren her konuda mühendislik dalları oluşur.


21- MİMARLIK BİLİMLERİ: Mimar; imar eden anlamına gelir. “Yeryüzünü imar edin!” ayet anlamı, yeryüzünün imar edilmesi konusunda insana teklif sunuyor.

Yeryüzünün imar edilmesi ile ilgili her konuda mimarlık dalları oluşur.


22- TIP BİLİMLERİ: Canlıların sağlığını korumak ve tedavi etmek ile ilgili tüm konular Tıp Bilimlerinin sahasına girer.


23- GÜVENLİK BİLİMLERİ: İnsanların canlarını, ırzlarını, akıllarını, mallarını, doğru bilgi alma haklarını, emniyette, güvende hissetmeleri ile ilgili tüm konular Güvenlik Bilimlerinin sahasına girer.

Müslüman; başkalarının canına, ırzına, aklına, malına, doğru bilgi alma hakkına göz diken, kasteden, zarar vermeye çalışan kişi olamaz. Tam tersine bütün insanların can, ırz, akıl, mal, doğru bilgi alma emniyetini arzu eden, karşılığını Allah’tan bekleyerek seve seve canlarıyla, mallarıyla hizmete koşan kişidir; yani hizmetkâr bir insandır…

Medeniyet Başkanı tarafından kendisine verilen resmi bir görev olmadan fırkaların, cemaatlerin, hiziplerin, tarikatların, örgütlerin verdiği talimatlarla güvenlik sağlanamaz.

Muhammed (as) yaklaşık üç sene Alak (İkra/Oku), Kalem, Müzzemmil Surelerini okudu, özümledi, anlattı, gereklerini yerine getirdi. Sonra yaklaşık on sene, Mekke’de gelen ayetleri okudu, özümledi, anlattı, gereklerini yerine getirdi. Daha sonra yaklaşık on yıl içinde Medeni Ayetleri İniş Sırasına Göre okudu, özümledi, anlattı ve gereklerini yerine getirdi. Ve ülkesinin güvenliği böylece sağlandı.BİLİMLERİN OLUŞMASINDA YÖNTEM (METOD)

1) Hareket: Kur’an Sureleri veya Çevirileri; İniş Sırasına veya Tertip Sırasına Göre okunur. BİLİM KONUSU İLE İLGİLİ AYETLERDEKİ TEKLİFLER İLK HAREKET NOKTALARI olarak ele alınır. Üzerinde düşünülür.

2) Hareket: Terimlerin tanımları yapılır.

3) Hareket: Bilimin Hedefleri/Gayesi belirtilir.

4) Hareket: Bilimin konusu ile ilgili bir teklif ele alınır veya bir teori, bir hipotez atılır.

5) Hareket: Teklif uygulanır. Teori veya hipotez ispatlanmaya çalışılır. Suç, yasak olmayan konularda gözlem ve deneyler yapılır.

6) Hareket: Uygulamalar, deneyler kontrol edilir.

7) Hareket: Hatalı uygulamalar, deneyler düzeltilir. İstişareler yapılır.

8) Hareket: Sonuçlar ortaya konulur.


ÖRNEKLER

FİZİK

1) Matematik bilimi ile ilgili ayetlerin çevirileri.
2) Matematik bilimi ile ilgili terimlerin tanımları.
3) Matematik biliminin gayesi/hedefleri.
4) Matematik ile ilgili bir teklif, bir teorinin ele alınması.
5) Teklifin uygulanması, teorinin deneylenmesi, gözlem yapılması.
6) Uygulama, deney, gözlem sonuçlarının kontrol edilmesi.
7) Kontrol sonucu hataların düzeltilmesi, istişare yapılması.
8) Sonucunun ortaya konulması. Hikmete ulaşılması.


MATEMATİK

1) Matematik bilimi ile ilgili ayetlerin çevirileri.
2) Matematik bilimi ile ilgili terimlerin tanımları.
3) Matematik biliminin gayesi/hedefleri.
4) Matematik ile ilgili bir teklif, bir teorinin ele alınması.
5) Teklifin uygulanması, teorinin deneylenmesi, gözlem yapılması.
6) Uygulama, deney, gözlem sonuçlarının kontrol edilmesi.
7) Kontrol sonucu hataların düzeltilmesi, istişare yapılması.
8) Sonucunun ortaya konulması. Hikmete ulaşılması.


TARİH

1) Tarih bilimi ile ilgili ayetlerin çevirileri.
2) Tarih bilimi ile ilgili terimlerin tanımları.
3) Tarih biliminin gayesi/hedefleri.
4) Tarih ile ilgili bir teklif, bir teorinin ele alınması.
5) Teklifin uygulanması, teorinin deneylenmesi, gözlem yapılması.
6) Uygulama, deney, gözlem sonuçlarının kontrol edilmesi.
7) Kontrol sonucu hataların düzeltilmesi, istişare yapılması.
8) Sonucunun ortaya konulması. Hikmete ulaşılması.


SOSYOLOJİ

1) Sosyoloji bilimi ile ilgili ayetlerin çevirileri.
2) Sosyoloji bilimi ile ilgili terimlerin tanımları.
3) Sosyoloji biliminin gayesi/hedefleri.
4) Sosyoloji ile ilgili bir teklif, bir teorinin ele alınması.
5) Teklifin uygulanması, teorinin deneylenmesi, gözlem yapılması.
6) Uygulama, deney, gözlem sonuçlarının kontrol edilmesi.
7) Kontrol sonucu hataların düzeltilmesi, istişare yapılması.
8) Sonucunun ortaya konulması. Hikmete ulaşılması.


PRATİK BİLİMLER

1) Pratik Bilimler bilimi ile ilgili ayetlerin çevirileri.
2) Pratik Bilimler bilimi ile ilgili terimlerin tanımları.
3) Pratik Bilimler biliminin gayesi/hedefleri.
4) Pratik Bilimler ile ilgili bir teklif, bir teorinin ele alınması.
5) Teklifin uygulanması, teorinin deneylenmesi, gözlem yapılması.
6) Uygulama, deney, gözlem sonuçlarının kontrol edilmesi.
7) Kontrol sonucu hataların düzeltilmesi, istişare yapılması.
8) Sonucunun ortaya konulması. Hikmete ulaşılması.


OKULLARDA ÖĞRETİM PLÂNI TAVSİYESİ

İlkokul 1. Sınıf: Alak (İkra/Oku) Suresi 1,2,3,4,5. Ayetler.
İlkokul 2. Sınıf: Alak Suresi 6, 7, 8. Ayetler.
İlkokul 3. Sınıf: Fatiha Suresi.
İlkokul 4. Sınıf: İhlâs Suresi.

Ortaokul 1. Sınıf: Alak (İkra/Oku) Suresi.
Ortaokul 2. Sınıf: Kalem Suresi.
Ortaokul 3. Sınıf: Müzzemmil Suresi.
Ortaokul 4. Sınıf: Müddessir Suresi.

Lise 1. Sınıf: İniş Sırasına Göre 1-29. Sureler.
Lise 2. Sınıf: İniş Sırasına Göre 30-49. Sureler.
Lise 3. Sınıf: İniş Sırasına Göre 50-69 Sureler.
Lise 4. Sınıf: İniş Sırasına Göre 70-86. Sureler

Üniversite Hazırlık ve 1. Sınıf: Bakara Suresi.
Üniversite 2. Sınıf: İniş Sırasına Göre 89-99. Sureler.
Üniversite 3. Sınıf: İniş Sırasına Göre 100-112. Sureler.
Üniversite 4. Sınıf: İniş Sırasına Göre 113-114. Sureler.


Saygılarımla,
Kur’an Meali Editörü

SADIK TÜRKMEN
(Bilgi İşlem Mühendisi)

23 Ekim 2023